குருடு

சூரியன்
நமக்கு ஒளி தருகிறது
என்கிறோம்.
அது
நம்மைக் குருடாக்கிறது.
பிற நட்சத்திரங்களைப் பார்க்க விடாமல்
குருடாக்கிறது.

நீ
உன் அன்பு பெருவெள்ளத்தால்
என்னை அரவணைக்க விரும்புகிறாய்.
அது என்னைக் குருடாக்கிறது.


Comments
2 responses to “குருடு”
  1. இந்த வலைஉலகத்தில் யாருடைய பதிவையும் படிக்காதவர்கள் கூட முழு முழு குருடர்கள் தான்…

    நன்றி…

    வணக்கம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.