காலமும் தூரமும்

என் தெரு
விரியும் சுருங்கும்
என் மனநிலைக்கு ஏற்ப.

வீட்டு கடிகாரம்
முள் வேகத்தை
குறைக்கும் கூட்டும்
என் முகத்தைப் பார்த்து.

என்னுள்
காலமும் தூரமும்.