என் வாழ்க்கை

ஓர் அசைப்படம்
அந்தப் பெரிய கட்டிடத்தின்
சுவரில்
சாலையில் செல்லும் வாகனங்களின் ஒளியால்.

நானே இருவராய்
அதை கவனித்தபடி.

எனக்குள்/எங்களுக்குள்
தர்க்கம்.
சிலசமயம் வசை.
பலசமயம் வெற்று வார்த்தைகள்.

கவனம் குவித்து
புறம் மறந்து
வாழ்கிறோம்/வாழ்கிறேன்.