தத்தளிப்பு
மழைக்கு ஒதுங்கியவன் மனநிலைப் போல்
கல்லில் இடித்து தண்ணீரில் தத்தளிக்கிறது 
காகித கப்பல்!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.