பிரபஞ்சத்தில் நான்
பிரபஞ்ச பெருங்கடலில்
சிறு துளி நான்!
பிரபஞ்ச சிறு துளியில் 
பெருங்கடல் நான்!

Comments
One response to “பிரபஞ்சத்தில் நான்”
  1. ஜெயகாந்தன் Avatar
    ஜெயகாந்தன்

    பிரபஞ்ச உண்மையை உணர்த்தும் அற்புதம்..!
    மனதின் ஆழம் தொட்டு ருசிக்க வைத்த வரிகள்… அருமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.