சாலை
 வளைந்து வளைந்து சென்றாலும்
 எல்லா சாலைகளும்
 நேர் கோட்டில் பயணிப்பவையே! 

Comments
One response to “சாலை”
  1. T.Sivakkumar Avatar
    T.Sivakkumar

    சிறப்பு சார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.