புரியாது
என் கவிதை புரியவில்லை என
தொலைபேசியிடும் நண்பர்களே
உங்களையும்
என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையென என்றாவது 
நான் புகார் சொன்னது உண்டா?

Comments
One response to “புரியாது”
  1. T.Sivakkumar Avatar
    T.Sivakkumar

    அருமை சார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.