காட்சி

 மனதிற்குள் ஒரு காட்சி
உருவானது.
...உருவாக்கினேன்.


அறை.
...நெடிய அறை.
எதிர்பக்க சுவர் விலகி  செல்கிறது.


வெள்ளை சுவர்?
...சிகப்பு?
வெண்மஞ்சள்!


ஜன்னல்.
கரும்பழுப்பு.
துரு பிடித்த கம்பிகள்.


"வெண்மஞ்சள் சுவரில் 
தன் வேர்களைப் படர விட்டு 
நிற்கும் 
கரும்பழுப்பு ஜன்னல்."