பாலை என்றால் வெறுமை

புல் பூண்டற்ற பாலையில்

திசைகளற்ற அந்தச் சமவெளியில்

நடந்து கொண்டே இருக்கிறேன்

நகர மறுக்கும் நிலம் மீது.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.