மூளையைச் சாப்பிட முயல்கிறது

மூளையைச் சாப்பிட முயல்கிறது

அது 
என் மூளையைச் சாப்பிட முயல்கிறது.

அதை என்னால் உணர முடியும்.
அதன் சாத்தான் தன்மையை .

அதை சாத்தான் போல என்று
யாரும் யூகித்து விட முடியாது.
ஏனெனில் அது
ஒரு தேவதையின் உடல் மொழியை
கொண்டிருக்கிறது.

ஆனால் எனக்கு அதை தெரியும்.
சிறு வயதில் இருந்தே.

யாரும் ஒப்பு கொள்ள மாட்டார்கள்.
நான் அவமான பட தான் வேண்டும்
அதன் சுய ௹பத்தை நிரூபிக்க நினைத்தால்.

அது
என் மூளையைச் சாப்பிட முயல்கிறது.

நான் அதை உன்னிப்பாக
கவனிக்க வேண்டும்.

இத்தனை காலம்
அதை மீறி வாழ்ந்தாயிற்று.
இனியும்.

உஷ்!
அதை கவனிக்க வேண்டும்
உன்னிப்பாக.