ஒரு பெண் மறுத்தலிக்கும் போது

ஒரு பெண் மறுத்தலிக்கும் போது

உங்களுடைய மென்மையான உணர்வுளை நசுக்கும் போது
தானாய் ஒப்பு கொள்ள வேண்டும்
தானாய் தலை வணங்க வேண்டும்
தானாய் அழ வேண்டும்
இதை நான் எதிர்பார்த்தேன் என
பொய்யாய் சொல்ல வேண்டும்
இறுதியில்
அதை அலட்சியமாய்
எடுத்தறிவது போல்
நடித்து
ஆத்மாவில்
ஒரு பங்கினை காவு கொடுக்க வேண்டும்!
இது தான் அந்த அவமானத்தின் விலை!!!