எங்கும் எப்போதும்
யாருமற்ற வனாந்தரத்தில்
மனிதர்கள் புழங்கும் தெருக்களில்
அந்தரங்கத்தில்
பொதுவில்
எங்கும்
எப்போதும்
சன்னமாய் 
ஒலித்து கொண்டே இருக்கின்றன
காலத்தின் இரைச்சல்.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.