சிலுவை

பாரம் தரும் வலி.
கூட்டத்தின் ஆர்ப்பரிப்பு தரும் சோகம்.
பல நூறு பார்வைகள் தாக்குவதால் வரும் தடுமாற்றம்.
இது என்னுடைய சிலுவையல்ல என்று சொல்லியபடி
சுமக்கிறேன்
என்னுடைய சிலுவையை.

நன்றி

ஓவியம்: Ilya Ovcharenko

 


Comments
2 responses to “சிலுவை”
  1. ரகுபதி Avatar
    ரகுபதி

    இது என்னுடைய சிலுவையும் அல்ல

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.