சிலுவை

சிலுவை

பாரம் தரும் வலி.
கூட்டத்தின் ஆர்ப்பரிப்பு தரும் சோகம்.
பல நூறு பார்வைகள் தாக்குவதால் வரும் தடுமாற்றம்.
இது என்னுடைய சிலுவையல்ல என்று சொல்லியபடி
சுமக்கிறேன்
என்னுடைய சிலுவையை.

நன்றி

ஓவியம்: Ilya Ovcharenko