கவிதை என்பது

கவிதை என்பது
கவிதை புத்தகங்களில் மட்டும்;
ஓவியம் என்பது
கலைக்கூடங்களில் மட்டும்
இருக்குமென நீங்கள் நினைத்தால்
உங்களுக்கு
என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!
பின் குறிப்பு: இது கவிதையல்ல.