முள்

முட்கள் முளைப்பது

முள்செடிக்கும் வலிக்கும் என்பது

என் உடலில் முட்கள் முளைத்த போது தான்

புரிந்தது.

முட்செடியாய் இருப்பது

அதற்கு விருப்பமில்லை என்பதும்.


Comments
One response to “முள்”
  1. raja mohamed Avatar
    raja mohamed

    முட்கள் பெண்மையை குறிக்கின்றதோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.