கால்கள் சொல்லும் கதைகள்

நடுங்கும் மெலிந்த கால்களில்
எப்போதும்
கொலுசுவின் பல்வரிசையில்
பொய் முத்துகள் சில
காணாமல் போயிருக்கும்.

தேய்ந்த செருப்பினுள்
ஒளிந்திருக்கும்
கருத்த பாதத்தில்
நகங்கள்
ரத்த சோகையில்
வெளிறி போயிருக்கும்.

வண்ண நிறத்தில்
செருப்பு அணிந்திருக்கும்
யுவதியின் காலில்
நெயில் பாலீஸ்
பாதி மறைந்து மீதி பளிச்சிடும்.

செருப்பு அணியாதவனின்
கால் நகங்கள்
அடிப்பட்டு
உள்நகம் முளைத்து
பெருத்து போயிருக்கும்.

எப்போதும்
இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்
பேட்டா செருப்பு
மறைக்கும்
பாத வெடிப்புகளை.

கதைகள் சொல்கின்றன
கால்கள்.
சிதறிய முத்துகள் போல
வழியெங்கும் கால்களின் தடங்கள்.