இருத்தல்

“நான் கவிதை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்.”

“கவிதை எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.”

“எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.”

“இருக்கிறேன்.”

 


Comments
One response to “இருத்தல்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.