இருத்தல்

“நான் கவிதை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன்.”

“கவிதை எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.”

“எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறேன்.”

“இருக்கிறேன்.”