இறந்தும் இருக்கும் மனிதர்கள்

இறந்த போன மனிதர்கள்
உயிருடன் இருப்பதாய்
பாவ்லா செய்கிறார்கள்.

தெருவெங்கும் இவர்களது கூட்டம்
தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டு.