இறந்தும் இருக்கும் மனிதர்கள்

இறந்த போன மனிதர்கள்
உயிருடன் இருப்பதாய்
பாவ்லா செய்கிறார்கள்.

தெருவெங்கும் இவர்களது கூட்டம்
தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டு.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.