கடைசியாக நட்சத்திரங்களை ரசித்தது எப்போது?

பறப்பதாய் கனவு கண்டது எப்போது?

ஒரு குழந்தை புன்னகைத்ததை நினைவுபடுத்தி பார்த்தது எப்போது?

கவிதை கிறுக்கி பார்த்தது,

வாய்விட்டு சந்தோஷமாய் கத்தியது,

முதல் முத்தத்தின் சுவையை நினைவுபடுத்தி பார்த்தது,

எப்போது?

கடைசியாய் எப்போது?