360 டிகிரி

சுற்றும் கடிகாரத்தில்

சுற்றி கொண்டிருக்கிறேன்

இலக்கு புரியவில்லை.