முரண்

உன்னையும் என்னையும் பிரிப்பதாய்

நான் நினைத்த சுவர்கள் தாம்

இன்று நம்மிருவருக்கும் பொது.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.