ஆறுதல்

மனம் வெறுத்த பின்னரும்

வெறுக்காது அபத்தம்.