ஆறுதல்

மனம் வெறுத்த பின்னரும்

வெறுக்காது அபத்தம்.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.