கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

நாளை அப்பாயிண்ட்மெண்ட் கிடைத்திருக்கிறது.
அவரை…
அவரா அதுவா? ...தொடர்ந்து வாசியுங்கள்

உழல்

உழல்

புரவியின் மீது
தூக்க கலக்கத்துடன்
சோர்வுடன்
கண்கள் சொக்கியிருக்கும் வீரன்! ...தொடர்ந்து வாசியுங்கள்

எங்கும் எப்போதும்

எங்கும் எப்போதும்

யாருமற்ற வனாந்தரத்தில்
மனிதர்கள் புழங்கும் தெருக்களில்
அந்தரங்கத்தில்
பொதுவில்
எங்கும் ...தொடர்ந்து வாசியுங்கள்