கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்
நாளை அப்பாயிண்ட்மெண்ட் கிடைத்திருக்கிறது.
அவரை…
அவரா அதுவா?
இது வரை சொல்லப்பட்ட பிம்பங்களில் 
எனக்கு நம்பிக்கையில்லை.
எப்படியிருப்பார்/எப்படியிருக்கும்?
இரவு முழுவதும் ஒரே சிந்தனை.
அங்கே என்ன வாசமிருக்கும்?
பார்ப்பதற்கு அழகா அசிங்கமா?
மனிதனா மிருகமா?
தாவரமா? நீரா?
காற்றா நெருப்பா?
அல்லது 
ஒன்றுமில்லாத அரூபமா?
அல்லது 
அங்கு அமர்ந்திருக்க போவது
நான் தானா?

Comments
One response to “கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்”
  1. Sir.. I know one thing… if u got that appointment and waiting for that moment, definitely u won’t be seeing you there, but….. wht ‘ll u see if u see ur wife there…. as a God. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.