கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

நாளை அப்பாயிண்ட்மெண்ட் கிடைத்திருக்கிறது.
அவரை…
அவரா அதுவா?
இது வரை சொல்லப்பட்ட பிம்பங்களில் 
எனக்கு நம்பிக்கையில்லை.
எப்படியிருப்பார்/எப்படியிருக்கும்?
இரவு முழுவதும் ஒரே சிந்தனை.
அங்கே என்ன வாசமிருக்கும்?
பார்ப்பதற்கு அழகா அசிங்கமா?
மனிதனா மிருகமா?
தாவரமா? நீரா?
காற்றா நெருப்பா?
அல்லது 
ஒன்றுமில்லாத அரூபமா?
அல்லது 
அங்கு அமர்ந்திருக்க போவது
நான் தானா?