பத்திரிக்கை அட்டை எப்படி இயற்றப்பட வேண்டும்?

ஆறு வித்தியாசங்களை சொல்லுங்கள்!