உழல்

உழல்

புரவியின் மீது
தூக்க கலக்கத்துடன்
சோர்வுடன்
கண்கள் சொக்கியிருக்கும் வீரன்!
அவனைச் சுமந்தபடி
பழக்கப்பட்ட பாதையில்
தானாய் ஊர் திரும்பும் குதிரை!
அது போல
என் உடல்
தினமும்
தானாய் அதற்கான காரியங்களைச் செய்து கொள்கிறது.
கண் விழித்து குளிப்பது தொடங்கி
சாப்பிடுவது முதல்
பயணப்படுவது
தினசரி சந்திக்கும் மனிதர்கள் வரை!
எதையும் அறியாமல்
என் மனம்
உழல்கிறது
வேறு எதோ எதோ சிந்தனைகளில்!